دریافت نقدی شهریه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به مصوبه شورای آموزشی مرکز ، از نیمسال دوم 92-91 مبلغ شهریه تماماً بصورت نقدی (فیش واریزی ، پرداخت الکترونیکی) دریافت می گردد و امکان ارائه چک توسط دانشجویان گرامی فراهم نمی باشد.                     

امور مالی مرکز                  09/09/1391