دانشجويان شاهد و ايثارگر

جهت استفاده از تسهيلات شهريه با در دست داشتن برگه معرفي نامه صادره توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران به امور مالي مراجعه نمايند.

  • دانشجويان جانباز (25% و بالاتر) و فرزندان آنها
  • فرزندان شاهد
  • آزادگان و فرزندان آنها