قابل توجه دانشجویان محترم

جهت دریافت کارت ورود به جلسه,پرینت گرفتن از آیتم ذکر شده در زیر و تحویل آن به امور مالی تا تاریخ 15/03/93 الزامی است:

آیکن موارد قابل پرداخت  (مراجعه به سامانه سجاد-قسمت شهریه:آیکون موارد قابل پرداخت)

(امورمالی مرکز)