شماره حساب شهريه

قابل توجه دانشجويان محترم

از اين پس شهريه خود را تنها به شماره حساب 4150160903007 با شناسه واريز 2602376 نزد بانك ملي شعبه ميرزاي شيرازي به نام موسسه علمي كاربردي قوه قضائيه واريز نماييد.

امور مالي