قابل توجه کلیه دانشجویان مرکز علمی کاربردی دادگستری قم

جهت بررسی و تسویه حساب شهریه ترم جاری از تاریخ 25/09/1393 لغایت 15/10/1393  پس از انجام مراحل پائین جهت دریافت تاییدیه مالی کارت ورود به جلسه امتحان به امور مالی مرکز مراجعه نمایید:

 

1.پرداخت کلیه 15% های سهم واحد استانی در کلیه ترمها از طریق  سامانه سجاد قسمت شهریه

 

2.پرداخت 85% سهم دانشگاه در ترم جاری طی فیش در  بانک ملی 

 

3.پرداخت 350000 ریال سرانه فرهنگی ,مشاوره ای سهم واحد استانی  از طریق  سامانه سجاد قسمت شهریه

 

 لازم به ذکر است انجام مراحل بالا جهت  دریافت کارت ورود به جلسه امتحان الزامی است