شهریه ترم جاری(بهمن 93)

جهت پرداخت الباقی شهریه ترم جاری(بهمن 93) از تاریخ 20/01/94 پس از مراجعه به امور مالی اقدامات ذیل را انجام دهید.

 

 1-مراجعه به  بانک ملی واریزشهریه سهم دانشگاه به شماره حساب 4150160903007 با شناسه پرداخت 2602376  

 

2-مراجعه به سامانه سجاد و پرداخت 15% حق ستاد.