قابل توجه كليه دانشجويان مركز

باطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند با توجه به مذاكرات انجام گرفته با دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران و واحد استاني مقرر گشت،  دانشجوياني كه در ترم تابستان درس كارورزي را اخذ كرده اند، شهريه ثابت را به طور كامل پرداخت كنند. جهت اطلاعات بيشتر و تسويه به امور مالي مراجعه كنيد.

با تشكر امور مالي مركز علمي كاربردي دادگستري قم