دريافت كارت ورود به جلسه ترم تابستان

از تاريخ 25/05/94 لغايت 02/06/94 جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان ترم تابستان به امور مالي مركز مراجعه فرمائيد.

ارائه كارت فقط به دانشجوياني كه شهريه خود را شامل 15%حق نظارت (پرداخت اينترنتي از طريق سامانه سجاد) و 85% شهريه مركز (پرداخت با فيش بانكي به حساب ملي شماره 4150160903007 با شناسه پرداخت 2602376 و ارائه فيش به واحد مالي مركز)  پرداخت كرده باشند امكان پذير است.

با تشكر امور مالي مركز علمي كاربردي دادگستري قم