کلیه دانشجویان مرکز و فارغ التحصیلان

به دلیل عدم امکان وصول درآمدهای اختصاصی دانشگاه از تاریخ 20/12/94 لغایت 29/12/94  مقتضی است  در بازه زمانی فوق از واریز هرگونه مبلغی به حساب تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه (15 درصد سهم ستاد و هزینه صدور دانشنامه)اجتناب نموده و کلیه پرداخت ها به حساب مذکور از ابتدای سال 1395 انجام گردد.

امور مالي مركز علمي كاربردي دادگستري قم