قابل توجه كليه دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد

جهت دريافت 15 درصد پرداختي سهم ستاد ترم 941 همراه با شماره حساب بانك ملي حداكثر تا تاريخ 25/01/95 به آقاي صديقيان در بنياد شهيد منطقه 1 قم (گلزار شهدا) مراجعه نمايند.