دانشجویان ذیل به دلیل وجود اشکال در فایل 15% به امور مالی مراجعه نمایند.

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

حمیدرضا عابدی

892602312126

علی بناوند

892602332714

سیدعلی حسینی

892602332719

بهنام قاسم مرادی

882602332575

لیلا بیرامی

882602332604

فرزانه رضا نیارگی

882602332638

منصوره بیرانوند

882602312172

سارا نمازی

882602351317

نجمه مومنی

882602351318

مریم علیخانی

892602351050

ملیحه رضائی

892602351051

محمد هدیه لو

892602351052

محدثه سادات موسوی

892602351056