دانشجویان ذیل برای دریافت چک به امور مالی مراجعه نمایند.

 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجوئی

عبداله طالبی

892602332742

مصطفی گرائی

90226023220161

امیرحسین محمدی

892602332759

نرگس حضرتی

902602361511

حسین ربانی

902602361308

عطاء اله محمدی

90226023220093