ساعت حضور مدیر مالی مرکز

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه: 30/15 تا 20

 

یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه: 30/15 تا 30/17