مبلغ شهریه نیمسال اول 92-91 مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان قم

مبلغ شهریه نیمسال    اول 92-91 ** مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان قم

 

مبلغ شهریه نیمسال اول 92-91 ** مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان قم

ردیف

رشته

مقطع

گروه

مبلغ شهریه (ریال)

1

علوم ثبت پودمان دوم

کاردانی

برادران  و خواهران

2,357,358

2

علوم ثبت پودمان پنجم

کاردانی

مختلط

2,121,743

3

علوم ثبت پودمان پنجم

کاردانی

برادران  و خواهران

2,121,743

4

خدمات قضایی پودمان دوم

کاردانی

برادران  و خواهران

2,343,443

5

نگارش حقوقی پودمان دوم

کاردانی

برادران  و خواهران

2,426,933

6

علوم ثبت ترم دوم

کاردانی

برادران  و خواهران

3,083,523

7

خدمات قضایی ترم چهارم

کاردانی

مختلط

2,583,523

8

ارشاد در امورمدنی پودمان اول

کارشناسی

مرتبط و غیرمرتبط

2,927,978

9

علوم ثبت ترم چهارم

کارشناسی

مرتبط 

2,345,598

10

علوم ثبت ترم چهارم

کارشناسی

غیر مرتبط 

2,681,131

11

ارشاد در امور کیفری پودمان چهارم

کارشناسی

مختلط

2,687,911

12

ارشاد در امورمدنی پودمان چهارم

کارشناسی

مرتبط و غیرمرتبط

2,871,670

13

علوم ثبت ترم دوم

کارشناسی

برادران  و خواهران (مرتبط)

3,388,162

14

علوم ثبت ترم دوم

کارشناسی

غیر مرتبط 

3,378,845

15

علوم ثبت ترم اول

کارشناسی

مرتبط

3,159,715

16

علوم ثبت ترم اول

کارشناسی

غیر مرتبط 

3,050,451

17

ارشاد در امورمدنی ترم اول

کارشناسی

مرتبط و غیرمرتبط

3,181,132

18

ارشاد در امور کیفری ترم اول

کارشناسی

مرتبط و غیرمرتبط

3,052,630

19

خدمات قضایی پودمان چهارم

کاردانی

مختلط

2573980

شماره حساب واریز شهریه به نام مرکز: 0215465761006 بانک ملی

     

امورمالی مرکز - 1391/6/16