صفحه اصلي

زمان درخواست مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-91

توجه توجه
قابل توجه دانشجويان محترم
زمان درخواست مهماني براي نيمسال دوم سال تحصيلي 90-91 از تاريخ 20/9/1390 تا تاريخ 20/10/1390 مي باشد. بديهي است به درخواست هاي خارج از موعد تعيين شده، ترتيب اثري داده نمي شود.


اداره آموزش مركز علمي كاربردي دادگستري استان قم