صفحه اصلي

قابل توجه دانشجويان محترم

ثبت نام دانشجويان از روز دوشنبه مورخ 1391/06/20 الي شنبه 1391/06/25 مي باشد.

زمان حذف و اضافه

قابل توجه كليه دانشجويان محترم 

زمان حذف و اضافه انتخاب واحد 5/7/91 الي 6/7/91 مي باشد.

خواهشمند است در زمان مقرر به واحد آموزش مراجعه نمائيد. بعد از تاريخ فوق هيچ گونه تغييري در انتخاب واحد صورت نمي گيرد.

اطلاعيه ثبت نام رشته غير حضوري مديريت خانواده

تمديد مهلت حذف اضطراري

 ((قابل توجه دانشجویان محترم))

حذف اضطراری از تاریخ 26/09/1391 الی 27/09/1391 تمدید گردید.

دانشجویان جهت حذف تک درس به آموزش مراجعه نمایید.